رحیمی


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
18
رحیمی
0
2230
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
22
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
22
رحیمی
0
2220
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
16
رحیمی
0
2400
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
پرشین
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22