توبا


معرفی


0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
هیربد
A3
مشکی
مشکی
10
توبا
0
2230
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
توبا
0
2900
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
هیربد
A3
مشکی
مشکی
10
توبا
0
2230
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
هیربد
A3
مشکی
مشکی
12
توبا
0
2230
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19