توبا


معرفی


0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
هیربد
A3
مشکی
مشکی
12
توبا
0
2230
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
توبا
0
2900
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
هیربد
A3
مشکی
مشکی
10
توبا
0
2230
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
هیربد
A3
مشکی
مشکی
12
توبا
0
2230
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22