عبدالهی

معرفی

0
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
عبدالهی
0
2250

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
عبدالهی
0
2250
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
عبدالهی
0
2250
میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
عبدالهی
0
2250
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
عبدالهی
0
2250
میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
عبدالهی
0
2250

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
پیری
2070
0
هیربد
16
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن