عبدالهی


معرفی


0
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
عبدالهی
0
2250
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
عبدالهی
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
عبدالهی
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
عبدالهی
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
عبدالهی
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
عبدالهی
0
2250
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19