میلگرد علی

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد علی
0
2260

کالا ها

میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
25
میانه
A3
مشکی
مشکی
25
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
22
میانه
A3
مشکی
مشکی
22
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد علی
0
2260

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن