میلگرد علی

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد علی
0
2260

کالا ها

میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
25
میانه
A3
مشکی
مشکی
25
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
22
میانه
A3
مشکی
مشکی
22
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد علی
0
2260
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد علی
0
2260

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن