میلگرد علی


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
میلگرد علی
0
2260
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
میلگرد علی
0
2260
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد علی
0
2260
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد علی
0
2260
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
22
میانه
A3
مشکی
مشکی
22
میلگرد علی
0
2260
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
25
میانه
A3
مشکی
مشکی
25
میلگرد علی
0
2260
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19