آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

نبشی
60*60
آریان
60*60
آهن آلات حیدریان
5100
0
1398-01-25 06:39:25

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
1030000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
4370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
4470
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
855000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
880000
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5050
آریان
60*60
1398-01-19 09:27:25
آهن امروز
0
4800
ناب تبریز
60*60
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
4830
ناب تبریز
60*60
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
4850
ناب تبریز
60*60
1398-01-19 09:27:27