اشک تلخ


معرفی


0
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
ظفر بناب
A2
مشکی
مشکی
10
اشک تلخ
0
2150
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2100
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2135
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
ظفر بناب
A2
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2150
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2130
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2130
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19