اشک تلخ

معرفی

0
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ظفر بناب
A2
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2150

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی و زرد
مشکی و زرد
20
اشک تلخ
0
2000
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2135
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2135
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2135
میلگرد
10
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
10
اشک تلخ
0
2135

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
پیری
2070
0
هیربد
14
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن