اشک تلخ


معرفی


0
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ظفر بناب
A2
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2150
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2100
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2135
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
ظفر بناب
A2
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2150
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2130
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2130
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19