آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

نبشی
50*50
آریان
50*50
آهن آلات حیدریان
5050
0
1398-01-26 10:15:51

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5050
آریان
50*50
1398-01-19 09:27:26
آهن امروز
0
4850
آریان
50*50
1398-01-19 09:27:26
آهن امروز
0
4850
آریان
50*50
1398-01-19 09:27:26
آهن امروز
0
4800
ناب تبریز
50*50
1398-01-19 09:27:27