جهان فلز

معرفی

0
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
پرشین
A3
مشکی
مشکی
16
جهان فلز
2190
0

کالا ها

میلگرد
25
میانه
A3
مشکی
مشکی
25
جهان فلز
0
2265
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
جهان فلز
0
2265
میلگرد
16
پرشین
A3
مشکی
مشکی
16
جهان فلز
2190
0
میلگرد
25
پرشین
A3
مشکی
مشکی
25
جهان فلز
2190
0

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
پیری
2070
0
هیربد
16
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن