آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

نبشی
6.3*6.3
ناب تبریز
6.3*6.3
آهن آلات حیدریان
5400
0
1398-01-26 10:15:53

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5010
ناب تبریز
6.3*6.3
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5030
ناب تبریز
6.3*6.3
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5030
ناب تبریز
6.3*6.3
1398-01-20 05:49:16
آهن امروز
0
5080
ناب تبریز
6.3*6.3
1398-01-20 05:49:16