آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

نبشی
45*45
ناب تبریز
45*45
آهن آلات حیدریان
5300
0
1398-01-26 10:15:53

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
1030000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
4370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
4470
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
855000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
880000
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4960
ناب تبریز
45*45
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5050
ناب تبریز
45*45
1398-01-20 05:49:16
آهن امروز
0
5400
ناب تبریز
45*45
1398-01-24 06:18:38
آهن امروز
0
4950
ناب تبریز
45*45
1398-01-24 06:18:38