میلگرد قاسمی


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد قاسمی
0
2180
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
18
پرشین
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد قاسمی
0
2180
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد قاسمی
0
2180
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پیری
2070
0
هیربد
18
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19