میلگرد قاسمی

معرفی

0
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد قاسمی
0
2180

کالا ها

میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
میلگرد قاسمی
0
2180
میلگرد
18
پرشین
A3
مشکی
مشکی
18
میلگرد قاسمی
0
2180

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن