آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
روس
30
آهن آلات حیدریان
2900000
0
1398-01-26 10:22:07

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3000000
ذوب آهن
30
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
2870000
روس
30
1398-01-19 09:17:26
آهن امروز
0
3010000
ذوب آهن
30
1398-01-20 05:40:24
آهن امروز
0
2900000
روس
30
1398-01-20 05:40:31