بنگاه حافظ

معرفی

4
38
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
32
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
32
بنگاه حافظ
2415
0

کالا ها

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه حافظ
2990
0
میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه حافظ
2990
0
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه حافظ
0
3000
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه حافظ
3080
0
میلگرد
10
فولاد کاوه تیکمه داش
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه حافظ
3130
0

قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2230
روهینا دزفول
32
آهن مهدوی
0
2240
آذر امین
32
متین
2645
2630
فایکو
32
مهدوی
0
2720
آذر امین
32

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن