بنگاه حافظ

معرفی

4
38
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
28
بنگاه حافظ
2415
0

کالا ها

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه حافظ
2990
0
میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه حافظ
2990
0
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه حافظ
0
3000
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه حافظ
3080
0
میلگرد
10
فولاد کاوه تیکمه داش
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه حافظ
3130
0

قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
28
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
28
آهن مهدوی
0
2240
آذر امین
28
زاگرس
1980
0
نیشابور
28

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن