اشک تلخ


معرفی


0
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2135
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2100
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2135
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
ظفر بناب
A2
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2150
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2130
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2130
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22