اشک تلخ

معرفی

0
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی و زرد
مشکی و زرد
20
اشک تلخ
0
2000

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی و زرد
مشکی و زرد
20
اشک تلخ
0
2000
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2135
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
اشک تلخ
0
2135
میلگرد
12
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
12
اشک تلخ
0
2135
میلگرد
10
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
10
اشک تلخ
0
2135

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن