آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
0.4
آهن آلات حیدریان
42040
0
1398-01-27 09:29:27

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
41040
1398-01-27 09:29:27
آهن آلات حیدریان
0
42040
شهرکرد
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
41040
شهرکرد
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
14220
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:51