میلگرد میانه بهنام

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
میانه
A2
مشکی
مشکی
18
میلگرد میانه بهنام
0
2300

کالا ها

میلگرد
25
میانه
A2
مشکی
مشکی
25
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
22
میانه
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
20
میانه
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
18
میانه
A2
مشکی
مشکی
18
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
16
میانه
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد میانه بهنام
0
2300

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن