آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد مبارکه
5
آهن آلات حیدریان
6300
0
1398-01-27 09:29:29

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

سپاهان برش
2950
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
18000
0
مبارکه
1399-10-17 11:49:31
آهن آلات حیدریان
0
6290
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6280
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29