فولاد آکام


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
فایکو
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
22
فایکو
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22