فولاد آکام

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
فایکو
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد آکام
0
2250

کالا ها

میلگرد
10
خرمدشت
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد آکام
0
2190
میلگرد
22
فایکو
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد آکام
0
2250
میلگرد
20
فایکو
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد آکام
0
2250
میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد آکام
0
2250

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن