فولاد آکام

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
خرمدشت
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد آکام
0
2190

کالا ها

میلگرد
10
خرمدشت
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد آکام
0
2190
میلگرد
22
فایکو
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد آکام
0
2250
میلگرد
20
فایکو
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد آکام
0
2250
میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد آکام
0
2250

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن