فولاد آکام


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
خرمدشت
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد آکام
0
2190
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
فایکو
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
22
فایکو
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد آکام
0
2250
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19