جوهری


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
جوهری
0
2310
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
جوهری
0
2310
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
جوهری
0
2310
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22