جوهری


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
جوهری
0
2310
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
جوهری
0
2310
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
جوهری
0
2310
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19