آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
8
ترک
3
8
12 متری
آهن آلات حیدریان
630000
0
1398-01-29 09:08:00

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
630000
ترک
8
1398-01-19 09:17:25
آهن امروز
0
630000
ترک
8
1398-01-20 05:40:30
آهن امروز
0
640000
ترک
8
1398-01-24 06:16:10
آهن امروز
0
640000
ترک
8
1398-01-24 06:16:31