انبار پارس

معرفی

0
12
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
انبار پارس
0
2475

کالا ها

میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
انبار پارس
0
2220
میلگرد
20
هیربد
A3
مشکی
مشکی
20
انبار پارس
0
2220
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
انبار پارس
0
2220
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
انبار پارس
0
2220
میلگرد
14
هیربد
A3
مشکی
مشکی
14
انبار پارس
0
2220

قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن