انبار پارس


معرفی


0
12
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
انبار پارس
0
2475
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
انبار پارس
0
2475
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
14
هیربد
A3
مشکی
مشکی
14
انبار پارس
0
2220
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
انبار پارس
0
2220
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
انبار پارس
0
2220
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
هیربد
A3
مشکی
مشکی
20
انبار پارس
0
2220
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:19
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:20