آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
ذوب آهن
1
30
12 متری
آهن آلات حیدریان
2980000
0
1398-01-29 09:08:01

کالا ها

میلگرد
25
شاهرود
25
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
22
شاهرود
22
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
18
شاهرود
18
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
16
شاهرود
16
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
10
شاهرود
10
آهن آلات حیدریان
5530
0
1398-02-17 17:07:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3000000
ذوب آهن
30
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
2870000
روس
30
1398-01-19 09:17:26
آهن امروز
0
3010000
ذوب آهن
30
1398-01-20 05:40:24
آهن امروز
0
2900000
روس
30
1398-01-20 05:40:31