آهن آلات حیدریان


معرفی


-9858
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ذوب آهن
1
14
12 متری
آهن آلات حیدریان
820000
0
1398-01-29 09:08:01

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
850000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
840000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
720000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
830000
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
5320
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
670000
آرین
14
1398-01-18 03:45:46
آهن امروز
0
675000
فایکو
14
1398-01-18 03:45:46