آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
8
درپاد
8
آهن آلات حیدریان
4950
0
1398-01-29 09:08:14

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3300
آریا ذوب
8
1397-12-02 03:53:19
آهن امروز
0
4920
آناهیتا
8
1397-12-05 04:36:08
آهن امروز
0
4920
حسن رود
8
1397-12-05 04:36:09
آهن امروز
0
4870
ظفر بناب
8
1397-12-05 04:36:10