آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
2.5
آهن آلات حیدریان
62300
0
1398-01-29 09:08:30

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
62300
1398-01-29 09:08:30
آهن آلات حیدریان
0
62300
1398-01-31 10:31:02
آهن آلات حیدریان
0
62300
1398-01-31 10:31:02
آهن آلات حیدریان
0
62300
1398-02-02 08:01:13