آهن سام


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
مشکی
مشکی
18
آهن سام
0
2200
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
18
پرشین
A3
مشکی
مشکی
18
آهن سام
0
2200
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22