آهن آلات حیدریان


معرفی


-9849
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
0.8
آهن آلات حیدریان
8640
0
1398-01-29 09:08:46

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
24
آهن آلات حیدریان
1645000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
24
ذوب آهن
24
آهن آلات حیدریان
4320
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
24
ذوب آهن
24
آهن آلات حیدریان
1670000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
22
ذوب آهن
22
آهن آلات حیدریان
1470000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
22
ذوب آهن
22
آهن آلات حیدریان
4520
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
9100
هفت الماس
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
8790
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8700
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8550
1398-01-29 09:08:47