میلگرد تهران


معرفی


0
15
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
میلگرد تهران
0
2440
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
14
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
18
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
18
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19