میلگرد تهران


معرفی


0
15
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
A1
مشکی
مشکی
6.5
میلگرد تهران
0
2860
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
14
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
18
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
18
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:19
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:20