میلگرد تهران

معرفی

0
15
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
A1
مشکی
مشکی
6.5
میلگرد تهران
0
2860

کالا ها

میلگرد
22
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
25
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
25
میلگرد تهران
0
2435
میلگرد
22
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2435

قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن