میلگرد تهران

معرفی

0
15
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
14
میلگرد تهران
0
2435

کالا ها

میلگرد
22
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
25
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
25
میلگرد تهران
0
2435
میلگرد
22
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2435

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
پیری
2070
0
هیربد
14
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن