میلگرد تهران


معرفی


0
15
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2400
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
14
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
18
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
18
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2435
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22