آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
0.4
آهن آلات حیدریان
10600
0
1398-01-29 09:08:49

کالا ها

ورق
گیلان
10
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

صنايع فولاد سام
4380
0
کاشان
1397-12-05 02:21:21
اهن لک
4300
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
10690
1398-01-29 09:08:47
آهن آلات حیدریان
0
10690
1398-01-29 09:08:47