توری شادآباد


معرفی


23
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
5.5
توری شادآباد
0
2435
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
5.5
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
5.5
توری شادآباد
0
2435
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

بهاران
4250
0
فایکو
5.5
1398-04-24 14:15:35
میلگرد متین
4550
0
ذوب آهن
5.5
1398-04-24 18:11:00
میلگرد متین
4500
0
فایکو
5.5
1398-04-24 18:14:13
رضایی
4100
0
فایکو
5.5
1398-04-26 13:44:13