آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد مبارکه
0.4
آهن آلات حیدریان
9120
0
1398-01-29 09:08:50

کالا ها

ورق
گیلان
15
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
15
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
15
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
12
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
9080
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
9080
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
9120
فولاد مبارکه
1398-02-02 08:00:20
آهن آلات حیدریان
0
9080
هفت الماس
1398-02-02 08:00:21