گودرزی

معرفی

0
46
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
هیربد
A3
مشکی
مشکی
14
گودرزی
0
2200

کالا ها

میلگرد
16
هیربد
A2
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2400
میلگرد
14
هیربد
A2
مشکی
مشکی
14
گودرزی
0
2400
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2450
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
گودرزی
0
2200

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
پیری
2070
0
هیربد
14
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن