آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
0.25
آهن آلات حیدریان
20850
0
1398-01-29 09:08:51

کالا ها

لوله
3 اینچ
کالوپ
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
750000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/2 1 اینچ
کالوپ
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
330000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
2 اینچ
کالوپ
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
450000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/2 2 اینچ
کالوپ
1/2 2 اینچ
آهن آلات حیدریان
510000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
3/4 اینچ
کالوپ
3/4 اینچ
آهن آلات حیدریان
205000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
18250
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
17650
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
18050
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
18000
چین
1398-02-02 08:00:22