آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
0.25
آهن آلات حیدریان
20850
0
1398-01-29 09:08:51

کالا ها

میلگرد
25
شاهرود
25
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
22
شاهرود
22
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
18
شاهرود
18
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
16
شاهرود
16
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
10
شاهرود
10
آهن آلات حیدریان
5530
0
1398-02-17 17:07:06


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
18250
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
17650
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
18050
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
18000
چین
1398-02-02 08:00:22