آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
0.18
آهن آلات حیدریان
19650
0
1398-01-29 09:08:51

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
850000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
840000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
720000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
19650
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
19650
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
21050
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
19650
چین
1398-01-29 09:08:51