گودرزی


معرفی


0
46
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2200
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
14
هیربد
A3
مشکی
مشکی
14
گودرزی
0
2240
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2240
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
گودرزی
0
2240
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
پیری
2070
0
هیربد
16
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19